Transferové oceňovanie

Transferové oceňovanie

01
compass

Transferové oceňovanie sa stalo jednou z hlavných oblastí riadenia rizík, a to v nadväznosti na rôznorodosť transakcií nadnárodných spoločností, zložité medzinárodné predpisy v oblasti transferového oceňovania a v neposlednom rade v dôsledku silnejúcich globálnych aktivít zameraných na zamedzenie erózie základov dane a presunu ziskov.

Daňové správy čoraz viac upriamujú pozornosť na problematiku transferového oceňovania, čoho výsledkom je aj enormný nárast daňových kontrol v tejto oblasti na Slovensku. Závislé osoby, t.j. personálne, ekonomicky alebo inak prepojené podniky a subjekty, majú povinnosť (i) pri vzájomných transakciách dodržiavať tzv. princíp nezávislého vzťahu, teda používať také ceny pri kontrolovaných transakciách, ktoré by medzi sebou dohodli nezávislé osoby v porovnateľných transakciách za porovnateľných okolností, a (ii) viesť o použitých cenách dokumentáciu o transferovom oceňovaní, ktorá obhajuje nastavenú cenotvorbu.

Naši daňoví poradcovia disponujú bohatými znalosťami a dlhoročnými skúsenosťami s nastavením stratégie transferového oceňovania a s prípravou dokumentácie o transferovom oceňovaní, a to nielen pre slovenské spoločnosti, ale aj pre nadnárodné skupiny pôsobiace na globálom trhu s diesiatkami rôznorodých transakcií.

Naše služby pokrývajú nasledujúce oblasti:
 • analýza vnútroskupinových transakcií a identifikácia rizík;
 • príprava / previerka dokumentácie o transferovom oceňovaní;
 • plánovanie a implementácia modelov transferového oceňovania;
 • plánovanie stratégie transferového oceňovania na základe stanovených cieľov;
 • pomoc v oblasti Country-by-Country reportingu (príprava CbC reportu a notifikácie);
 • asistencia pri procedúrach vzájomných dohôd (MAP – Mutual Agreement Procedure);
 • asistencia pri podaní žiadosti o odsúhlasenie metódy ocenenia (APA – Advance Pricing Agreement);
 • príprava analýzy porovnateľnosti (benchmark) pomocou nástroja TP Catalyst a RoyaltyStat;
 • školenia v oblasti transferového oceňovania;
 • zastupovanie v daňovom konaní a komunikácia so správcom dane.

Potrebujete konzultáciu?

  Ostatné služby

  02
  XTEND ADVISORY GROUP je poradenská skupina poskytujúca komplexný právny, daňový a účtovný servis najvyššej úrovne.
  XTEND ADVISORY GROUP © 2024 Všetky práva vyhradené. Ochrana osobných údajov.